Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.10.2020 Zarządzenie nr 109/2020 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Szczegóły
Akty prawne 13.10.2020 Zarządzenie nr 106/2020 w sprawie stawek za wynajem remizo-świetlic, świetlic oraz wiejskich domów kultury na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 13.10.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 166 obręb Srebrniki w gminie Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 13.10.2020 Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wielopokoleniowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 13.10.2020 Termin posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w październiku 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 13.10.2020 Zarządzenie nr 108/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Edukacji, Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 09.10.2020 Obwieszczenie: ogłasza się o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii Szczegóły
Artykuł 09.10.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 08.10.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (dotyczy: część działki nr geod. 224/3, Pluskowęsy) Szczegóły
Akty prawne 08.10.2020 Zarządzenie nr 107/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim oraz statutu Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 06.10.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 67/17 o powierzchni 310 m2 – z przeznaczeniem na ogródek przydomowy przeznaczony do zaspokajania potrzeb dzierżawcy i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw ogrodniczych, bez prawa zabudowy Szczegóły
Artykuł 06.10.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 67/17 o powierzchni 188 m2 – z przeznaczeniem na ogródek przydomowy przeznaczony do zaspokajania potrzeb dzierżawcy i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw ogrodniczych, bez prawa zabudowy Szczegóły
Artykuł 02.10.2020 Interpelacje złożone podczas XXII Sesji RM w dniu 25.09.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 02.10.2020 Uchwała nr XXII/184/20 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie oraz warunków i sposobu ich przyznawania Szczegóły
Akty prawne 02.10.2020 Uchwała nr XXII/183/20 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 02.10.2020 Uchwała nr XXII/182/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 47/19 w obrębie ewidencyjnym 01 miasta Kowalewa Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.10.2020 Uchwała nr XXII/181/20 w sprawie przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 02.10.2020 Uchwała nr XXII/180/20 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu Szczegóły
Akty prawne 02.10.2020 Uchwała nr XXII/179/20 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych Szczegóły
Akty prawne 02.10.2020 Uchwała nr XXII/178/20 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 02.10.2020 Uchwała nr XXII/177/20 w sprawie powołania Honorowej Kapituły Miasta Kowalewa Pomorskiego Szczegóły