Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.09.2020 Zarządzenie nr 92/2020 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące Szczegóły
Akty prawne 25.09.2020 Zarządzenie nr 89/2020 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Obwieszczenie – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Sierakowo I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Sierakowo, gm. Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 22.09.2020 Zarządzenie nr 98/2020 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr geod. 120, położonej w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Obwieszczenie – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Sierakowo II” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Sierakowo, gm. Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomośc i informację, że w dniu 22.09.2020r. została wydana decyzja znak OŚRIEG.6220.8.2020 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża piasku „NOWY DW ÓR XI i XII” na działce nr ew. 50/2 obręb Nowy Dwór w miejscowości Nowy Dwór gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko dobrzyński”. Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Zawiadomienie – obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.8.2020 z dnia 22.09.2020r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża piasku „NOWY DWÓR XI i XII” na działce nr ew. 50/2 obręb Nowy Dwór w miejscowości Nowy Dwór gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński” Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Obwieszczenie – Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia, że wydano decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na działce o nr ewid. 1/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 21.09.2020 Zarządzenie nr 94/2020 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Obwieszczenie: Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni głębinowych, tj. studni nr 2A i studni nr 3, zlokalizowanego w miejscowości Mariany gm. Kowalewo Pomorskiego, pow. golubsko-dobrzyński na terenie działek ewidencyjnych: nr 339/2 obręb ewid. nr 0009 Mariany i nr 251/2 obręb ewid. nr 0022 Wielkie Rychnowo Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Projekty uchwał XXII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 XXII Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 Zarządzenie nr 73 b/2020 w sprawie wprowadzenia instrukcji doręczania korespondencji Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 16.09.2020 Zapytanie ofertowe na „Przebudowę filtra biologicznego na oczyszczalni ścieków w Wielkiej Łące” Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 14.09.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 15.09.2020 Zarządzenie nr 97/2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021 Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „DANIEL” w Leśnie) Szczegóły
Akty prawne 14.09.2020 Zarządzenie nr 96/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 11.09.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 10.09.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki nr 67/17 Frydrychowo) Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Notatka urzędowa z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 02.09.2020 Szczegóły