Typ Data Tytuł
Artykuł 07.08.2020 Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRIEG.6220.11.2020 z dnia 07.08.2020 r. zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody środowisko na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej ”Srebrniki” o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie” Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 166 obręb Srebrniki w gminie Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała nr XX/161/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 05.08.2020 Zarządzenie nr 86/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.08.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: zakup i sukcesywna dostawa 80 350 litrów oleju napędowego grzewczego (lekkiego) do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., do świetlic sołeckich oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Petycja osób zainteresowanych, w sprawie zarządzania i konserwacji hydrantów jako zadania własnego gminy, na podstawie prawnej art. 63 Konstytucji Polski i art. 2 ustawy z dnia 11.07.2014r o petycjach Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRIEG.6220.32.2019 z dnia 04.08.2020 r. prostującego oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu znak OŚRIEG.6220.32.2019 z dnia 29.05.2020 r. w postępowaniu administracyjnym dot. decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie w obrębie Wielka Łąka na działce 1/27, w gminie Kowalewo Pomorskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi”. Szczegóły
Akty prawne 31.07.2020 Zarządzenie nr 49/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w jednostce pomocniczej urzędu miejskiego – sołectwo lipienica Szczegóły
Akty prawne 31.07.2020 Zarządzenie nr 46/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w jednostce pomocniczej urzędu miejskiego – sołectwo chełmonie Szczegóły
Artykuł 31.07.2020 Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał Szczegóły
Artykuł 31.07.2020 Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2020 Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy – „Budowa obiektów inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera indyczego w obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 95/1, 102 obręb Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie.” Szczegóły
Akty prawne 30.07.2020 Zarządzenie nr 82/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 30.07.2020 Zarządzenie nr 73A/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.07.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: ” Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m.” Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Dorau – przedstawiciela Biura Projektów Drogowych S.C., ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 110103C w m. Mlewo – realizacja inwestycji na działce o nr ewid. 197, obręb ewidencyjny Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 28.07.2020 Zarządzenie nr 76/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.09.2020 do 31.08.2022 roku.” Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Termin posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w sierpniu 2020 r. Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 27.07.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (dz. nr 64/2, obręb ewidencyjny Nowy Dwór) Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Zarządzenie nr 191/2018 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły