Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.08.2021 Wystąpienie pokontrolne NIK (P/21/064 Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przez gminy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego) Szczegóły
Artykuł 28.09.2020 Wystąpienie pokontrolne – kontrola prawidłowości w zakresie realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego związanych z rejestracją stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk (okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.) Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Notatka urzędowa z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 02.09.2020 Szczegóły
Artykuł 28.08.2020 Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej w Gminie Kowalewo Pomorskie przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 24.08.2020 Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 5 sierpnia 2020r. – kontrola prawidłowości w zakresie realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego związanych z rejestracją stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – kontrola w: Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Protokół Nr 1/2018 z kontroli prawidłowości zastosowania, wykonywania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, umieszczonych na: drogach gminnych w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Raport z czynności kontrolnych 02/7.4.1.1/27/19 z dnia 17.06.2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Raport z czynności kontrolnych nr 02/313,322,323 z dnia 10.07.2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Protokół kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez ANR nieruchomości niezabudowanej – Akt notarialny Rep. A Nr 6881/2009 z dnia 27.08.2009 r. przeprowadzonej w dniu 23.07.2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Protokół kontroli dotyczącej sprawdzenia wywiązania się organu z obowiązków w zakresie ochrony środowiska wynikających z uchwalonych przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego programów ochrony powietrza Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Sprawozdanie z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji udzielonej z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Protokół kontroli stwierdzający wykonanie zadania i wykorzystanie środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej spisany w dniu 10 listopada 2017 roku Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Protokół kontroli archiwum Urzędu Stanu Cywilnego przeprowadzonej dnia 04.10.2017 r. Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Protokół kontroli Nr 105N.HK/17 przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną targowiska miejskiego „Mój Rynek” Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Wynik kontroli: Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2013r. Szczegóły
Artykuł 13.02.2017 Raport z czynności kontrolnych dot. operacji „Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec – Gapa – Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Protokół kontroli pracodawcy przeprowadzonej na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Protokół kontroli stwierdzający wykonanie zadania i wykorzystanie środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej Szczegóły