Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.09.2020 Obwieszczenie: Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni głębinowych, tj. studni nr 2A i studni nr 3, zlokalizowanego w miejscowości Mariany gm. Kowalewo Pomorskiego, pow. golubsko-dobrzyński na terenie działek ewidencyjnych: nr 339/2 obręb ewid. nr 0009 Mariany i nr 251/2 obręb ewid. nr 0022 Wielkie Rychnowo Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 Zarządzenie nr 73 b/2020 w sprawie wprowadzenia instrukcji doręczania korespondencji Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 15.09.2020 Zarządzenie nr 97/2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021 Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „DANIEL” w Leśnie) Szczegóły
Akty prawne 14.09.2020 Zarządzenie nr 96/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 09.09.2020 Zarządzenie nr 93/2020 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za I półrocze 2020 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Szczegóły
Akty prawne 31.08.2020 Zarządzenie nr 87/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 31.08.2020 Zarządzenie nr 85/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 28.08.2020 Zarządzenie nr 91/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Uchwała nr XXI/173/20 w sprawie ustalenia diet dla radnych Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Uchwała nr XXI/172/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Uchwała nr XXI/171/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Uchwała nr XXI/170/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Uchwała nr XXI/169/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Uchwała nr XXI/168/20 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Wielka Łąka, Elzanowo, Bielsk i Lipienica w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Uchwała nr XXI/167/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Uchwała nr XXI/166/20 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Uchwała nr XXI/165/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Uchwała nr XXI/164/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.08.2020 Przetarg nieograniczony na przebudowę części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim Szczegóły