Konsultacje społeczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.08.2021 Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Kowalewo Pomorskie dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w ramach projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami – Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 05.07.2021 Konsultacje z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie będącymi właścicielami nieruchomości przyległych do drogi gminnej nr 110746C w zakresie przedstawienia propozycji nazwy ulicy Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Protokół z przebiegu konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020” Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Konsultacje z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie w zakresie docelowego zagospodarowania nieruchomości zabudowanej, położonej w Kowalewie Pomorskim przy ul. Szkolnej 11, oznaczonej numerem geod. 2, o pow. 4715 m² Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw i samorządów osiedlowych z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie dotyczących projektu zmiany statutów sołectw i samorządów osiedlowych Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Protokół z przebiegu konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. nalata2014-2020” Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Protokół z dnia 12 grudnia 2018 r. z przebiegu konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Zarządzenie Nr 188/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2018 Zarządzenie Nr 187/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 PROTOKÓŁ z przebiegu konsultacji z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie dotyczących projektu uchwały wprowadzającej odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły