Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa dróg wojewódzkich polegających na budowie dróg dla rowerów w ramach „Poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” (lider: województwo kujawsko-pomorskie) – Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Część nr 1 Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554” Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.02.2018r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.9.2017 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ”Budowie Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie informuje o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie (dotyczy obrębu ewidencyjnego: Mlewo) Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.11.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.20.2016 Stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego MLEWO IV zlokalizowanego w miejscowości Mlewo na działce ew. nr 14/5 gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński, woj. kujawskopomorskie” Szczegóły
Artykuł 29.09.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.09.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.4.2017 umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie baterii silosów magazynowych” Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 649 Pluskowęsy – Mlewo – Sierakowo na odcinku od km 6+961 do km 14+904 oraz drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo – Sierakowo – Kowalewo Pomorskie – Golub-Dobrzyń – Kikół na odcinku od km 3+830 do km 5+650, łączna długość 9,763 km” Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Obwieszczenie Starosty Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024″ wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Szczegóły
Artykuł 25.07.2017 Zawiadomienie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 554 Orzechowo – Sierakowo – Kowalewo Pomorskie – Golub – Dobrzyń – Kikół w km 7+700 do km 17+350″ Szczegóły
Artykuł 30.06.2017 Obwieszczenie dotyczące ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 18 obręb Mlewo w miejscowości Mlewo” Szczegóły
Artykuł 09.06.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09.06.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.2.2017 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obory” Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.03.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.14.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo-Nowy Dwór – gr. gminy – Kiełbasin, na odcinku 2113,42 mb w Gminie Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31.03.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.23.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg gminnych nr 110148C, 110149C, 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.03.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.22.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej relacji Borówno-Nowy Dwór, Gmina Kowalewo Pomorskie ” Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie , Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pom. w imieniu której na mocy pełnomocnictwa z dnia 24.11.2016 r. , znak Or.077.111.2016 działa Aleksandra Jaczun–Dorau reprezentująca Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau , z siedzibą przy ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń , w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pn: „ Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowes” na działkach nr geodez. 9, 17, 16, 8, 5 położonych w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewa Pom. , oraz na działkach nr geodez. 148, 144, 141, 260, 257, 256, 249/4, 240 położonych w obrębie ewidencyjnym Zapluskowesy gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 20.12.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) Szczegóły
Artykuł 22.11.2016 Obwieszczenie o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” Szczegóły