Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie (Referat Spraw Obywatelskich, pok. 11) najpóźniej do dnia 08 maja 2020 r. w godzinach pracy Urzędu.

Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

W przypadku wątpliwości związanych z głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania pytania można zgłaszać do Referatu Spraw  Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim: tel. 56 684 10 24 wew. 511 lub 475 65 11.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian