OGŁOSZENIE Burmistrza Kowalewa Pomorskiego: informuję o przyjęciu przez Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim uchwały Nr XXXVII/315/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewa Pomorskiego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian