Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.09.2016 Uchwała Nr XVI/144/16 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 Uchwała Nr XVI/143/16 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 Uchwała Nr XVI/142/16 w sprawie udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2102C Mlewiec – Wielka Łąka na odcinku od km 3+634 do km 5+083″ Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 Uchwała Nr XVI/141/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2014 – 2018. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 Uchwała Nr XVI/140/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 Uchwała Nr XVI/139/16 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 Uchwała Nr XVI/138/16 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 Uchwała Nr XVI/137/16 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 Uchwała Nr XVI/136/16 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 Uchwała Nr XVI/135/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023. Szczegóły
Akty prawne 27.09.2016 Uchwała Nr XVI/134/16 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych. Szczegóły
Akty prawne 27.09.2016 Uchwała Nr XVI/133/16 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 27.09.2016 Uchwała Nr XVI/132/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Szczegóły
Przetargi 20.09.2016 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego numer 3, o pow. użytkowej 23,54 m2, ul. Fosa Jagiellońska 10 (zamieszczono w poprzednim BIP dnia 25.08.2016r.) Szczegóły
Przetargi 19.09.2016 Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 77/2 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 01 Szczegóły
Przetargi 19.09.2016 Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż 3 szt. drzew na pniu rosnących na działce o nr geod. 7, obręb ew. Kowalewo Pomorskie 03 Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Zapytanie ofertowe na likwidację zsypu przy ul. Fosa Jagiellońska 10 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Przetargi 19.09.2016 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 28/10 o powierzchni 200 m2 Szczegóły
Artykuł 16.09.2016 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: działka nr 248, 233 i 20 Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 16.09.2016 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb 03 Kowalewo Pomorskie Szczegóły
« 1 2 110 111 112 113 114 132 133 »