Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.11.2016 Zarządzenie Nr 107/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 24.11.2016 Zarządzenie nr 89/2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 Zarządzenie nr 106/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosku i dokumentacji nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 Zarządzenie nr 87/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 Zarządzenie Nr 23 / 2016 z dnia 29 lutego 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 Zarządzenie nr 105/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia odpowiedzialności za realizację zadań inwestycyjnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Projekty uchwał XVIII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 22.11.2016 Zapytanie ofertowe: Opracowanie studium wykonalności dla projektów pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” , „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej -Stacji Uzdatniania Wody Mariany”, „Termomodernizacja budynku techniczno- socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Artykuł 22.11.2016 XVIII Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 22.11.2016 Zarządzenie Nr 104/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 22.11.2016 Zarządzenie Nr 94/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2017 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 22.11.2016 Obwieszczenie o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Zarządzenie Nr 102/2016 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Zarządzenie Nr 101/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo – gr. gminy – Węgorzyn w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.11.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo – gr. gminy – Węgorzyn w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Zarządzenie nr 99/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.  w sprawie zmiany zarządzenia w Nr 28/2016 Burmistrza Kowalewo Pomorskie z dnia 17.03.2016 r. dotyczące upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Zarządzenie nr 100/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 49/2016 Burmistrza Kowalewo Pomorskie z dnia 11.05.2016 r.  w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Zarządzenie 98/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: ustalenia rodzaju przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kacelaryjny oraz wzorów pieczęci i formularzy stosowanych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Zarządzenie Nr 97/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych Szczegóły
Artykuł 21.11.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
« 1 2 32 33 34 35 36 59 60 »