Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/81/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/80/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/79/15 w sprawie uchwalenia ,,Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy i miasta Kowalewo Pomorskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,, Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/78/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/77/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/76/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/75/15 w sprawie budżetu na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/74/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr IX/73/15 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr IX/72/15 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr IX/71/15 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny oraz wzory formularzy zawierające dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr IX/70/15 w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr IX/69/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy celem obniżenia podatku rolnego na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr IX/68/15 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr IX/67/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr IX/66/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr IX/65/15 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr IX/64/15 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/63/15 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/62/15 w sprawie udzielenia dotacji w 2015r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły
« 1 2 47 48 49 50 51 61 62 »