Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w czerwcu 2020 r.

Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu odbędą się w następujących terminach:

• 15 czerwca 2020 r. godz.14:00 – wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Samorządu wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia / posiedzenie w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim/

Porządek posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy.
4. Omówienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacja o stanie mienia za rok 2019.
5. Projekty uchwał i tematy informacyjne.
6. Zapytania, sprawy różne.
7. Zakończenie.

• 19 czerwca 2020 r. godz. 9:00 – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji / posiedzenie w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim/

Porządek posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Rozpatrzenie wniosku z dnia 21 maja 2020 r.
3. Rozpatrzenie wniosku z dnia 21 maja 2020 r.
4. Zakończenie.

• 19 czerwca 2020 r. godz. 10:00 – wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej, Komisji Rewizyjnej z Komisją Skarg, Wniosków i Petycji. / posiedzenie w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim/

1. Sprawy regulaminowe.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy.
4. Omówienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacja o stanie mienia za rok 2019.
5. Zimowe utrzymanie dróg i chodników w gminie Kowalewo Pomorskie (przy użyciu sprzętu mechanicznego).
6. Projekty uchwał i tematy informacyjne.
7. Zapytania, sprawy różne.
8. Zakończenie.

Informacje

Rejestr zmian