Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 73 b/2020 01.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 73 b/2020 w sprawie wprowadzenia instrukcji doręczania korespondencji Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 97/2020 10.09.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 97/2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 96/2020 04.09.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 96/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 93/2020 31.08.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 93/2020 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za I półrocze 2020 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 87/2020 05.08.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 87/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 85/2020 31.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 85/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 91/2020 21.08.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 91/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/173/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/173/20 w sprawie ustalenia diet dla radnych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/172/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/172/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/171/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/171/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 roku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/170/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/170/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/169/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/169/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/168/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/168/20 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Wielka Łąka, Elzanowo, Bielsk i Lipienica w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/167/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/167/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/166/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/166/20 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/165/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/165/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/164/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/164/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 84/2020 22.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 84/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektów grantowych realizowanych przez Gminę Kowalewo Pomorskie w ramach osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność, Działanie 11.01 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 84A 23.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 84a w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli gminy Kowalewo Pomorskie ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/161/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/161/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie wotum zaufania Szczegóły
« 1 2 3 69 70 »