Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 8/2018 17.01.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Kowalewo Pomorskie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 6/2018 15.01.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 136/2017 z dnia 19.10.2017 roku w sprawie ustalenia warunków zbycia nieruchomości o nr geod. 107/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 4/2018 11.01.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 169/2017 29.12.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 169/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi pieszo – rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia) Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 165/2017 29.12.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 165/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 166/2017 29.12.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 166/2017 w sprawie przyznania ryczałtów na rok 2018 dla osób funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 3/2018 05.01.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 168/2017 29.12.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 168/2017 w sprawie bieżącej aktualizacji działań planowanych do realizacji w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 2/2018 04.01.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w 2018 r. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 164/2017 29.12.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 164/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 167/2017 29.12.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 167/2017 w sprawie składu i regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 162/2017 27.12.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 162/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVIII/254/17 28.12.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVIII/254/17 w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVIII/253/17 28.12.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVIII/253/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVIII/252/17 28.12.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVIII/252/17 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVIII/251/17 28.12.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVIII/251/17 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu o numerze RPKP.10.01.01-04-0012/17 pt. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci” Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVIII/250/17 28.12.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVIII/250/17 w sprawie poparcia inicjatywy dotyczącej ogłoszenia roku 2018 „Rokiem Anny Wazówny” w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVIII/249/17 28.12.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVIII/249/17 RADY w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVIII/248/17 28.12.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVIII/248/17 w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie drogi pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVIII/247/17 28.12.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVIII/247/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów Szczegóły
« 1 2 3 34 35 »