Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Rady Miejskiej XXII/194/17 19.04.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/194/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/193/17 19.04.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/193/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/192/17 19.04.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/192/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 48/2017 07.04.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz wprowadzenia Planu akcji kurierskiej Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 51/2017 20.04.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie powołania koordynatora gminnego Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 49/2017 12.04.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 47/2017 06.04.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 43/2017 30.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 46/2017 06.04.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 46 w sprawie przeprowadzenia konkursu plastycznego pt. „Nasi dzielni strażacy” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 42/2017 29.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie przedstawienia informacji o wysokości umorzonych należności oraz innych ulg udzielonych w spłacie należności w 2016 r. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 41/2017 29.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 r. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej 40/2017 29.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2016 r. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 39/2017 29.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2016 r. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 35/2017 28.03.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 35/2017 dot. zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 45/ 2017 04.04.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 45/ 2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/191/17 29.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/191/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/190/17 29.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/190/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2017 roku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/189/17 29.04.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/189/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/188/17 29.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/188/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/187/17 29.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/187/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
« 1 2 3 25 26 »