Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Rady Miejskiej XXII/184/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/184/20 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie oraz warunków i sposobu ich przyznawania Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/183/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/183/20 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/182/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/182/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 47/19 w obrębie ewidencyjnym 01 miasta Kowalewa Pomorskiego Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/181/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/181/20 w sprawie przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/180/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/180/20 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/179/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/179/20 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/178/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/178/20 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/177/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/177/20 w sprawie powołania Honorowej Kapituły Miasta Kowalewa Pomorskiego Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/176/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/176/20 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim i nadania jej statutu Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/175/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/175/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/174/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/174/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/173/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/173/20 w sprawie ustalenia diet dla radnych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/172/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/172/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/171/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/171/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 roku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/170/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/170/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/169/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/169/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/168/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/168/20 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Wielka Łąka, Elzanowo, Bielsk i Lipienica w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/167/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/167/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/166/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/166/20 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXI/165/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/165/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
« 1 2 3 25 26 »