Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Rady Miejskiej X/90/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/90/19 w sprawie: rozpatrzenia petycji w sprawie niezwłocznego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/89/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/89/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/88/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/88/19 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2022” Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/87/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/87/19 w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/86/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/86/19 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/85/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/85/19 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/84/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/84/19 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/83/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/83/19 w sprawie zatwierdzenia Strategii rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019 – 2023 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/82/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/82/19 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/81/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/81/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/80/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/80/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/79/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/79/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Golubiu Dobrzyniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej IX/78/19 06.08.2019 Obowiązujący Uchwała nr IX/78/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej 106/2019 06.08.2019 Obowiązujący Uchwała nr IX/77/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej IX/76/19 06.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/76/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/75/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/75/19 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za rok 2018 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/74/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/74/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/73/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/73/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie wotum zaufania Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/72/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/72/19 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/71/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/71/19 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
« 1 2 3 21 22 »