Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Rady Miejskiej XXXIII/284/21 30.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/284/21 w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXIII/283/21 30.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/283/21 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXIII/282/21 30.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/282/21 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXIII/281/21 30.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/281/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXIII/280/21 30.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/280/21 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXIII/279/21 30.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/279/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2030 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXIII/278/21 30.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/278/21 w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXIII/277/21 30.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/277/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXIII/276/21 30.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/276/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXII/275/21 26.08.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXXII/275/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXII/274/21 26.08.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXXII/274/21 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXII/273/21 26.08.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXXII/273/21 w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXII/272/21 26.08.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXXII/272/21 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim nr XXII/176/20 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim i nadania jej statutu Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXII/271/21 26.08.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXXII/271/21 w sprawie sprzedaży  prawa  własności  nieruchomości  gruntowej, położonej w   04  obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie na rzecz użytkownika wieczystego Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXII/270/21 26.08.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXXII/270/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXII/269/21 26.08.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXXII/269/21 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXII/268/21 26.08.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXXII/268/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 47/19 w obrębie ewidencyjnym 01 miasta Kowalewa Pomorskiego Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXII/267/21 26.08.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXXII/267/21 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2030 w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXII/266/21 26.08.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXXII/266/21 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXII/265/21 26.08.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXXII/265/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Szczegóły
« 1 2 3 30 31 »