Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Rady Miejskiej VIII/75/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/75/19 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za rok 2018 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/74/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/74/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/73/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/73/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie wotum zaufania Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/72/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/72/19 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/71/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/71/19 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/70/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/70/19 w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/69/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/69/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/68/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/68/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/67/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/67/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/268/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/66/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/66/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/65/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/65/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/53/19 30.05.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VII/53/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/64/19 30.05.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VII/64/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko Gminnego ośrodka pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/62/19 30.05.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VII/62/19 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/63/19 30.05.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VII/63/19 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/61/19 30.05.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VII/61/19 w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/59/19 30.05.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VII/59/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/60/19 30.05.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VII/60/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/58/19 30.05.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VII/58/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2020. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/57/19 30.05.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VII/57/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020. Szczegóły
« 1 2 3 20 21 »