Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Rady Miejskiej XXX/255/21 27.05.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXX/255/21 w sprawie likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim zlokalizowanych w Wielkiej Łące i Pluskowęsach oraz zmian w statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXX/254/21 27.05.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXX/254/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXX/253/21 27.05.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXX/253/21 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXX/252/21 27.05.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXX/252/21 w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 22 marca 2021 r. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXX/251/21 27.05.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXX/251/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXX/250/21 27.05.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXX/250/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXX/249/21 27.05.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXX/249/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/248/21 29.04.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/248/21 w sprawie powierzenia spółce komunalnej zadań własnych Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/247/21 29.04.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/247/21 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/246/21 29.04.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/246/21 w sprawie uznania petycji z dnia 1 marca 2021 roku za bezzasadną Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/245/21 29.04.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/245/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2026 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/244/21 29.04.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/244/21 w sprawie przyjęcia 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2023 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/243/21 29.04.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/243/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/242/21 29.04.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/242/21 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowoutworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/241/21 29.04.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/241/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” Sp. z o. o. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/240/21 29.04.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/240/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/239/21 29.04.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/239/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVIII/238/21 25.03.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXVIII/238/21 w sprawie uznania petycji z dnia 22 lutego 2021 roku za bezzasadną Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVIII/237/21 25.03.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXVIII/237/21 w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXVIII/236/21 25.03.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXVIII/236/21 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach Szczegóły
« 1 2 3 29 30 »