Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Rady Miejskiej XIV/114/19 30.12.2019 Obowiązujący Uchwała nr XIV/114/19 w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIV/113/19 30.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XIV/113/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIV/112/19 30.12.2019 Obowiązujący Uchwała nr XIV/112/19 w sprawie przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIV/111/19 30.12.2019 Obowiązujący Uchwała nr XIV/111/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIV/110/19 30.12.2019 Obowiązujący Uchwała nr XIV/110/19 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIV/109/19 30.12.2019 Obowiązujący Uchwała nr XIV/109/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIV/108/19 30.12.2019 Obowiązujący Uchwała nr XIV/108/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIV/107/19 30.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XIV/107/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIII/104/19 17.12.2019 Obowiązujący Uchwała nr XIII/104/19 w sprawie przyjęcia herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, pieczęci Gminy Kowalewo Pomorskie, pieczęci Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, pieczęci Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie, sztandaru, witacza oraz łańcuchów Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie i Przewodniczącego Rady Miejskiej Kowalewo Pomorskie oraz zasad ich używania Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIII/105/19 17.12.2019 Obowiązujący Uchwała nr XIII/105/19 w sprawie: umieszczenia pomnika- tablicy pamiątkowej Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIII/106/19 17.12.2019 Obowiązujący Uchwała nr XIII/106/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/103/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała nr XII/103/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/102/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała nr XII/102/19 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/101/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała nr XII/101/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/100/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała nr XII/100/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/99/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała nr XII/99/19 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/98/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała nr XII/98/19 w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz Przewodniczących Samorządów Osiedlowych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/96/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XII/96/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/97/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała nr XII/97/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XI/95/19 28.10.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/95/19 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
« 1 2 3 22 23 »