Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Rady Miejskiej XXI/164/20 20.08.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXI/164/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/161/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/161/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie wotum zaufania Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/163/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/163/20 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za rok 2019 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/162/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/162/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kowalewo Pomorskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/160/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/160/20 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/159/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/159/20 w sprawie zarządzenia terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Napole Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/158/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/158/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie, w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/157/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/157/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XX/156/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/156/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIX/155/20 28.05.2020 Obowiązujący Uchwała nr XIX/155/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020r. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIX/154/20 28.05.2020 Obowiązujący Uchwała nr XIX/154/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 marca 2020 roku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIX/153/20 28.05.2020 Obowiązujący Uchwała nr XIX/153/20 w sprawie ustalenia diet dla radnych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIX/152/20 28.05.2020 Obowiązujący Uchwała nr XIX/152/20 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIX/151/20 28.05.2020 Obowiązujący Uchwała nr XIX/151/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIX/150/20 28.05.2020 Obowiązujący Uchwała nr XIX/150/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2020. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIX/149/20 28.05.2020 Obowiązujący Uchwała nr XIX/149/20 w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” na lata 2021 – 2027 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIX/148/20 28.05.2020 Obowiązujący Uchwała nr XIX/148/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIX/147/20 28.05.2020 Obowiązujący Uchwała nr XIX/147/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIX/146/20 28.05.2020 Obowiązujący Uchwała nr XIX/146/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIX/145/20 28.05.2020 Obowiązujący Uchwała nr XIX/145/20 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Szczegóły
« 1 2 3 4 25 26 »