Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Rady Miejskiej VIII/52/15 23.09.2015 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/52/15 w sprawie przyjęcia 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2017. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/51/15 23.09.2015 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/51/15 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/50/15 23.09.2015 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/50/15 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Sierakowo i Zapluskowęsy w gminie Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VIII/49/15 23.09.2015 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/49/15 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/48/15 24.06.2016 Obowiązujący Uchwała Nr VII/48/15 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/47/15 24.06.2016 Obowiązujący Uchwała Nr VII/47/15 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/46/15 24.06.2016 Obowiązujący Uchwała Nr VII/46/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/45/15 24.06.2016 Obowiązujący Uchwała Nr VII/45/15 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/42/15 24.06.2016 Obowiązujący Uchwała Nr VII/42/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/43/15 24.06.2016 Obowiązujący Uchwała Nr VII/43/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2017. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/44/15 24.06.2016 Obowiązujący Uchwała Nr VII/44/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/41/15 24.06.2016 Obowiązujący Uchwała Nr VII/41/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/40/15 24.06.2016 Obowiązujący Uchwała Nr VII/40/15 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VII/39/15 24.06.2016 Obowiązujący Uchwała Nr VII/39/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VI/37/15 20.05.2015 Obowiązujący Uchwała Nr VI/37/15 w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2014 – 2018 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VI/38/15 20.05.2015 Obowiązujący Uchwała Nr VI/38/15 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich oraz przewodniczących zarządów i członków zarządów komitetów osiedlowych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VI/33/15 20.05.2015 Obowiązujący Uchwała Nr VI/33/15 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. ,,Przedszkole przy szkole – Gmina Kowalewo Pomorskie,, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VI/34/15 20.05.2015 Obowiązujący Uchwała Nr VI/34/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VI/35/15 20.05.2015 Obowiązujący Uchwała Nr VI/35/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania dotacji udzielonej w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej VI/36/15 20.05.2015 Obowiązujący Uchwała Nr VI/36/15 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Szczegóły
« 1 2 20 21 22 23 24 »