Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Rady Miejskiej XII/103/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała nr XII/103/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/102/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała nr XII/102/19 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/101/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała nr XII/101/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/100/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała nr XII/100/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/99/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała nr XII/99/19 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/98/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała nr XII/98/19 w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz Przewodniczących Samorządów Osiedlowych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/96/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XII/96/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/97/19 28.11.2019 Obowiązujący Uchwała nr XII/97/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XI/95/19 28.10.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/95/19 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XI/94/19 28.10.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/94/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XI/93/19 28.10.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/93/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XI/92/19 28.10.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/92/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XI/91/19 28.10.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XI/91/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/90/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/90/19 w sprawie: rozpatrzenia petycji w sprawie niezwłocznego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/89/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/89/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/88/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/88/19 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2022” Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/87/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/87/19 w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/86/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/86/19 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/85/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/85/19 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/84/19 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/84/19 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 23 24 »