Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Rady Miejskiej XIX/144/20 28.05.2020 Obowiązujący Uchwała nr XIX/144/20 w sprawie udzielenia dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIX/143/20 28.05.2020 Obowiązujący Uchwała nr XIX/143/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XIX/142/20 28.05.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/142/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVIII/141/20 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVIII/141/20 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVIII/140/20 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XVIII/140/20 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVIII/139/20 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVIII/139/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVIII/138/20 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVIII/138/2020 w sprawie udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo-Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVIII/137/20 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVIII/137/20 w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg gminnych przeznaczonych do utwardzenia Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVIII/136/20 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVIII/136/20 w sprawie zmiany Uchwały nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVIII/135/20 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVIII/135/20 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVIII/134/20 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVIII/134/20 w sprawie złożenia sprawozdania z wykonania uchwały dotyczącej „Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVIII/133/20 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVIII/133/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVIII/132/20 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVIII/132/20 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVIII/131/20 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVIII/131/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVII/130/20 03.04.2020 Obowiązujący Uchwała nr XVII/130/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVII/129/20 03.04.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XVII/129/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVI/128/20 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/128/20 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVI/127/20 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/127/20 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVI/126/20 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/126/20 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XVI/125/20 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/125/20 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej Szczegóły
« 1 2 3 4 5 25 26 »