Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 37/2015 30.03.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2014 r. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 33/2015 27.03.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 27 marca 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 32/2015 20.03.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 20.03.2015r. w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy 1/3 etatu Archiwisty Zakładowego i 2/3 etatu Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 31/2015 16.03.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 16.03.2015r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 30/2015 12.03.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 12 marca 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 29/2015 11.03.2015 Obowiązujący Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Kowalewo Pomorskie we Wspólnotach Mieszkaniowych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej V/26/15 11.03.2015 Obowiązujący Uchwała Nr V/26/15 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej V/27/15 11.03.2015 Obowiązujący Uchwała Nr V/27/15 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej V/28/15 11.03.2015 Obowiązujący Uchwała Nr V/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie wsi Mlewiec w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej V/18/15 11.03.2015 Obowiązujący Uchwała Nr V/18/15 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej V/29/15 11.03.2015 Obowiązujący Uchwała Nr V/29/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2015 roku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej V/19/15 11.03.2015 Obowiązujący Uchwała Nr V/19/15 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej V/30/15 11.03.2015 Obowiązujący Uchwała Nr V/30/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej V/20/15 11.03.2015 Obowiązujący Uchwała Nr V/20/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej V/31/15 11.03.2015 Obowiązujący Uchwała Nr V/31/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej V/21/15 11.03.2015 Obowiązujący Uchwała Nr V/21/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kowalewo Pomorskie środków stanowiących fundusz sołecki Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej V/32/15 11.03.2015 Obowiązujący Uchwała Nr V/32/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej V/22/15 11.03.2015 Obowiązujący Uchwała Nr V/22/15 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej V/23/15 11.03.2015 Obowiązujący Uchwała Nr V/23/15 w sprawie zmieniająca uchwały: 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. nr VII/67/03 w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych, 2) z dnia 10 czerwca 2011 r. nr VI/49/11 w sprawie podziału sołectwa Kiełpiny na sołectwo Kiełpiny i sołectwo Piątkowo. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej V/24/15 11.03.2015 Obowiązujący Uchwała Nr V/24/15 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich Szczegóły
« 1 2 63 64 65 66 67 68 »