Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-01-19 13:46:06 Uchwała Nr 10/D/2018 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17.01.2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
2 2018-01-19 13:27:46 Nabór członków komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. Szczegóły
3 2018-01-19 13:19:34 Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Kowalewo Pomorskie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018. Szczegóły
4 2018-01-18 14:20:05 Burmistrz Kowalewa Pomorskiego działając w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo (nr dz. 107/5) Szczegóły
5 2018-01-17 13:38:53 Zapytanie ofertowe na wykonanie drobnych napraw dekarskich na dachu budynku przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
6 2018-01-17 08:24:36 Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 136/2017 z dnia 19.10.2017 roku w sprawie ustalenia warunków zbycia nieruchomości o nr geod. 107/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo Szczegóły
7 2018-01-17 08:19:24 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 16.01.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (działka nr 29, 01 obręb miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
8 2018-01-16 16:55:16 Zapytanie ofertowe na demontaż obecnie istniejących w lokalu pieców kaflowych oraz wykonanie ogrzewania etażowego c.o. w lokalu mieszkalnym nr 15 w budynku znajdującym się w Kowalewie Pomorskim przy ul. Główny Dworzec 9 Szczegóły
9 2018-01-15 14:53:24 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 08.01.2018 r.: na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Toruniu wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w m. Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych – realizacja inwestycji na działkach nr ewidencyjny 29/1, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10 i 101 położonych w obrębie ewidencyjnym Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
10 2018-01-12 13:26:14 Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
11 2018-01-11 09:02:52 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w styczniu 2018 roku Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu styczniu planuje się odbyć w następujących terminach: 19 stycznia 2018 r. o godz. 12:30 - Komisja Infrastruktury i Drogownictwa. /posiedzenie w Urzędzie… Szczegóły
12 2018-01-11 08:59:00 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonanie dokumentacji dla budowy drogi pieszo- rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia) Szczegóły
13 2018-01-10 10:38:38 Zarządzenie Nr 169/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi pieszo - rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia) Szczegóły
14 2018-01-10 10:26:42 Zarządzenie Nr 165/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
15 2018-01-10 10:22:57 Zarządzenie nr 166/2017 w sprawie przyznania ryczałtów na rok 2018 dla osób funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
16 2018-01-10 09:10:37 Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
17 2018-01-09 14:51:47 Zarządzenie nr 168/2017 w sprawie bieżącej aktualizacji działań planowanych do realizacji w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
18 2018-01-09 14:46:37 Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w 2018 r. Szczegóły
19 2018-01-09 14:42:01 Zarządzenie nr 164/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
20 2018-01-09 13:51:10 Zarządzenie nr 167/2017 w sprawie składu i regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
« 1 2 3 4 58 59 60 »