Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-08-18 21:50:21 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 17.08.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (działka nr 15 obręb Srebrniki; działka nr 91 obręb Pluskowęsy) Szczegóły
2 2017-08-17 15:18:31 Zarządzenie Nr 110/2017 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna” Szczegóły
3 2017-08-17 15:13:06 Zarządzenie Nr 109/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
4 2017-08-17 15:07:04 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 16.08.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. Nr 224/3 obręb Pluskowęsy; część działki nr 8/2 obręb 04 Kowalewo Pomorskie; część działki nr 237/4 obręb 04 Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
5 2017-08-14 21:51:21 Zarządzenie Nr 111/2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Szczegóły
6 2017-08-14 21:45:22 Zarządzenie Nr 108/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Szczegóły
7 2017-08-11 00:53:11 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (nr dz. 220/1) Szczegóły
8 2017-08-11 00:38:23 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (nr dz 51/1) Szczegóły
9 2017-08-09 07:59:29 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno – szkoleniowe Szczegóły
10 2017-08-08 12:12:31 Protokół z dnia 07.08.2017 r. z przebiegu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018” Szczegóły
11 2017-08-08 11:18:51 Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach Szczegóły
12 2017-08-07 12:20:33 Zarządzenie Nr 106/2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości Szczegóły
13 2017-08-04 12:54:57 Zarządzenie Nr 105/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
14 2017-08-04 12:51:17 Zarządzenie Nr 104/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
15 2017-08-04 12:41:00 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Napole, Gmina Kowalewo Pomorskie Pierwszy przetarg, który odbył się 12.06.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym (nr dz. 129, Napole) Szczegóły
16 2017-08-04 12:08:56 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Srebrniki, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 19/3, 19/4, Srebrniki) Szczegóły
17 2017-08-04 12:04:37 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjny Srebrniki Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 19/1, Srebrniki) Szczegóły
18 2017-08-04 12:00:57 Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs” Szczegóły
19 2017-08-04 11:37:14 Obwieszczenie Starosty Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego w sprawie "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Szczegóły
20 2017-08-04 10:58:34 Zarządzenie Nr 103a/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Szczegóły
« 1 2 3 4 45 46 47 »