Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-07-03 13:56:16 Zarządzenie nr 25/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych Szczegóły
2 2020-07-03 13:53:07 Zarządzenie nr 6/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Modernizacja gospodarki osadowej II etap ” Szczegóły
3 2020-07-03 13:47:14 Zarządzenie nr 65/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
4 2020-07-03 13:29:18 Obwieszczenie - informacja dotycząca wszczęcia postępowania na wniosek Biura Projektów Drogowych S.C., ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 110103C w miejscowości Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie, realizacja inwestycji na działce nr geod. 197, obręb ewidencyjny Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
5 2020-07-03 13:21:40 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał Szczegóły
6 2020-07-03 13:18:44 Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2020 Szczegóły
7 2020-07-03 13:06:27 Uchwała Nr 17/S/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22.04.2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
8 2020-07-03 13:03:27 Uchwała Nr 19/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2020-2035 Szczegóły
9 2020-07-03 13:01:01 Uchwała Nr 16/D/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
10 2020-07-03 12:55:44 Informacja o stanie mienia Gminy Kowalewo Pomorskie według stanu na dzień 31.12.2019r. Szczegóły
11 2020-07-03 10:43:38 Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW i powierzchnią zabudowy do 3,37 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 133 w miejscowości Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
12 2020-07-03 10:04:50 Zarządzenie nr 61/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
13 2020-07-03 09:53:45 Uchwała nr XX/163/20 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za rok 2019 Szczegóły
14 2020-07-03 09:42:08 Uchwała nr XX/162/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kowalewo Pomorskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 Szczegóły
15 2020-07-03 09:34:49 Uchwała nr XX/161/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie wotum zaufania Szczegóły
16 2020-07-03 09:16:45 Uchwała nr XX/160/20 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
17 2020-07-03 09:05:52 Uchwała nr XX/159/20 w sprawie zarządzenia terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Napole Szczegóły
18 2020-07-03 08:58:37 Uchwała nr XX/158/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie, w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych. Szczegóły
19 2020-07-03 08:53:38 Uchwała nr XX/157/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
20 2020-07-03 08:06:55 Uchwała nr XX/156/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
« 1 2 3 4 135 136 137 »