XVI Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 27 lutego br. o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13, odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej.

Porządek XVI sesji:

1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie sesji i powitanie,
b) odśpiewanie hymnu Kowalewa Pom.,
c) stwierdzenie quorum,
d) przedstawienie porządku obrad,
e) przyjęcie protokołu z XIII i XIV i XV sesji Rady Miejskiej,
f) informacja z prac Rady Powiatu,
g) informacja Przewodniczącego Rady, oraz informacja z prac Komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
h) sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych na Kolegium, informacja z wykonania uchwał Rady.

2. Interpelacje, zapytania i wnioski.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035,
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
c) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej,
d) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na 2020 rok,
e) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2020,
f) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych.
g) zarządzenia terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Napole,
h) zmian w Statucie Gminy Kowalewo Pomorskie,
i) rozpatrzenia petycji z dnia 2 grudnia 2019 r.,
j) rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r.,
k) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej,
l) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie
m) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie,
n) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie.

4. Tematy informacyjne Burmistrza Miasta i odpowiedzi na zgłoszone wnioski i postulaty.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zakończenie.

Informacje

Rejestr zmian