XXII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 25 września br. o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13, odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami Prezesa Rady Ministrów,  Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, informuję że Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim odbędzie się bez udziału gości i publiczności. Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad Sesji Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji, można przekazywać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub www.obywatel.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego 56 684 10 24 lub e-mailowego urzad[at]kowalewopomorskie[dot]pl.

Porządek XXII sesji:

1. Sprawy regulaminowe
a. otwarcie sesji i powitanie,
b. odśpiewanie hymnu Kowalewa Pomorskiego,
c. stwierdzenie quorum,
d. przedstawienie porządku obrad,
e. przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.

2. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

3. Informacja na temat realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 r oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

4. Informacja o rozpoczęciu prac nad budżetem 2021 r.

5. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035,
b. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
c. powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim i nadania jej statutu,
d. powołania Honorowej Kapituły Miasta Kowalewa Pomorskiego,
e. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie,
f. ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych,
g. majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
h. przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”,
i. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 47/19 w obrębie ewidencyjnym 01 miasta Kowalewa Pomorskiego,
j. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,
k. określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8.Tematy informacyjne Burmistrza Miasta i odpowiedzi na zgłoszone wnioski i postulaty.

9. Zakończenie.

Informacje

Rejestr zmian