Zarządzenie nr 149/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 30.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 149/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ) oraz § 2 pkt. 1 Szczegółowego sposobu konsultowania z organ izacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Kowalewo Pomorskie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X XX/322/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku pu blicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Kowalewo Pomorskie opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj Pom. z 2010, Nr 197, poz. 2676 )
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian