Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.12.2018 Zaproszenie do składania ofert: dostawa roślin, kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat, donic i dywanów kwiatowych wg wykazu. Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im tymczasowej opieki Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Zapytanie ofertowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Modernizacja gospodarki osadowej I etap” Szczegóły
Artykuł 11.12.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 10.12.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (działka nr 129, Napole) Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.12.2018 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie Instalacji Fotowoltaicznej o mocy do 4 x 1,0 MW na powierzchni większej niż 1 ha, zlokalizowanej na działce o nr. ewid. 304 w miejscowości Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Zapytanie ofertowe: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi u trojga dorosłych i trojga dzieci Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała nr II/15/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała nr II/14/18 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała nr II/13/18 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała nr II/12/18 w sprawie przyjęcia projektu: „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała Nr II/11/18 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała nr II/10/18 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała nr II/9/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała nr II/8/18 w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała nr II/7/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała nr II/6/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała II/5/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Zarządzenie Nr 188/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 06.12.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 146, Bielsk) Szczegóły
« 1 2 3 87 88 »