Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.04.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 23.04.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 134/3, obręb ewidencyjny Srebrniki) Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.04.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa dróg gminnych (Napole, Napole – Pluskowęsy), gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 Uchwała Nr XXXI/280/18 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 Uchwała Nr XXXI/279/18 w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmującego lata 2017-2021 Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 Uchwała Nr XXXI/278/18 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 Uchwała Nr XXXI/277/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 Uchwała Nr XXXI/276/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 Uchwała nr XXXI/275/18 w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie drobnych napraw dekarskich na dachu budynku przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Obwieszczenie z dnia 23.04.2018 r. … na wniosek ECS Electronic Control Systems, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wieży telekomunikacyjnej, realizacja inwestycji na części działki o nr geodez. 108 położonej w obrębie ewidencyjnym Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 Zarządzenie nr 57/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 Zarządzenie Nr 58/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 18.04.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 38/6, 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadań: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej oraz drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim”przy drodze wojewódzkiej nr 554 ul. Odrodzenia Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Projekty uchwał XXXI sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.04.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi gminnej oraz budowę drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 13.04.2018 Zarządzenie nr 21/2018 w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Obwieszczenie: zakończone zostało postępowanie wszczęte na wniosek ECS Electronic Control Systems w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wieży telekomunikacyjnej, realizacja inwestycji na działce o nr geodez. 108 położonej w obrębie ewidencyjnym Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Zaproszenie do składania ofert: Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2021 Szczegóły
« 1 2 3 66 67 »