Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.02.2019 Protokół kontroli dotyczącej sprawdzenia wywiązania się organu z obowiązków w zakresie ochrony środowiska wynikających z uchwalonych przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego programów ochrony powietrza Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 Zarządzenie Nr 15 /2019 w sprawie:  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia14.02.2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 220/6, 01 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Zaproszenie do składania ofert: bezgotówkowy zakup oleju napędowego w ilości 19 000 litrów i benzyny bezołowiowej 95 w ilości 2 000 litrów na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.02.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Modernizacja gospodarki osadowej II etap Szczegóły
Akty prawne 13.02.2019 Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 12.02.2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (Część działki nr geod. 43/1 i 43/3, 02 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 12.02.2019 Zapytanie ofertowe: Obsługa geodezyjna Gminy Kowalewo Pomorskie w 2019r. Szczegóły
Artykuł 12.02.2019 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenie usług poradnictwa psychologicznego dla osób doznających przemocy w rodzinie i ich rodzin Szczegóły
Artykuł 12.02.2019 Obwieszczenie: na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch linii kablowych SN, złącza kablowego SN i wprowadzenia istniejących linii kablowych SN do projektowanego złącza kablowego SN, przestawienie istniejącego słupa w linii napowietrznej SN – dla zasilania zakładu produkcyjnego CONKRET Z.R. Trejderowscy Wielkie Rychnowo, gm. Kowalewo Pomorskie, realizacja inwestycji na działkach: nr geod. 319/2, 319/3, 323, 317 i 324 obr. ewid. Zapluskowęsy; nr geod. 47, 51/1, 35, 188 i 228, 02 obr. ewid. miasta Kowalewo Pomorskie; nr geod. 116, 115, 114, 113/1, 101, 113/2 i 95 obr. ewid. Szychowo; nr geod. 356, 357 i 339/3 obr. ewid. Mariany oraz nr geod. 221 i 243/5 obr. ewid. Wielkie Rychnowo Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Petycja z dnia 01.02.2019r. w sprawie podjęcia dalszych działań w postępowaniu w sprawach uchwalenia MPZP Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Interpelacja z dnia 05.02.2019r. w sprawie przeglądu i naprawy lamp ulicznych Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Zapytanie z dnia 05.02.2019 r. w sprawie budowy chodnika przy drodze krajowej nr 15 Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.02.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – luty 2019 Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Zapytanie ofertowe: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków nr 47 i 75 w miejscowości Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 Zarządzenie nr 12/2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986ze zm.)na realizację zadania pn.: Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.02.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.14.2018 umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie stacji 110/15 kV GPZ Kowalewo” Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zapytanie z dnia 30 stycznia 2019r. dot. wykorzystania samochodu OSP w Mlewie Szczegóły
« 1 2 3 91 92 »