Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.06.2018 Zarządzenie nr 92/2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) na realizację zadania pn: Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno– szkoleniowe Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 Zarządzenie nr 90/2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) na realizację zadania pn: Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 Zarządzenie nr 91/2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) na realizację zadania pn: Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 Zarządzenie nr 89/2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) na realizację zadania pn: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Zapytanie ofertowe o cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 Zarządzenie Nr 82/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 Zarządzenie Nr 87/2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 Zarządzenie Nr 88/2018 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 Zarządzenie Nr 85/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Kowalowie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 Zarządzenie Nr 86/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalowie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 Uchwała nr XXXIII/300/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2014-2018 Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 Uchwała nr XXXIII/299/18 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 Uchwała nr XXXIII/298/18 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenów miasta i gminy Kowalewo Pomorskie za okres od 2014 do 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 Uchwała nr XXXIII/297/18 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 Uchwała nr XXXIII/296/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 Uchwała nr XXXIII/295/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 Uchwała nr XXXIII/294/18 w sprawie przyjęcia 3 letniego Gminnego programu Wspierania Rodziny w Gminie Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 Uchwała nr XXXIII/293/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: prace remontowo-adaptacyjne w lokalu świetlicy przeznaczonym na funkcjonowanie 2- oddziałowego przedszkola przy ul. Klonowej 1 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 Uchwała nr XXXIII/292/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 Szczegóły
« 1 2 3 70 71 »