Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.07.2017 Zarządzenie Nr 96/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 21.07.2017 Zarządzenie Nr 92/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115/2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przyznania ryczałtów na rok 2017 dla osób funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 21.07.2017 Zarządzenie Nr 97/2017 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia drugiej edycji konkursu ekologicznego pn. Ekowypady za elektroodpady Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zapytanie ofertowe na wymianę okien i parapetów w mieszkaniowym zasobie gminy Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi wejściowych w mieszkaniowym zasobie gminy Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: „Wykonanie 5 przeglądów oraz bieżące usuwanie awarii w centralach wentylacyjnych, centrali odzysku ciepła ze ścieków w budynku pływalni przy ul. Jana Pawła II 2 a, 87-410 Kowalewo Pomorskie “ Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Zarządzenie Nr 86/2017 w sprawie przeprowadzenia konkursu „Na Witacza Dożynkowego” Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Zarządzenie Nr 95/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018”   Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 Zarządzenie Nr 90/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 12.07.2017 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Elzanowo, na działkach nr geodez. 138/16, 138/9, 138/10, 138/11, 138/12, 138/13 138/14 i 138/15, położonych w obrębie ewidencyjnym Elzanowo Szczegóły
Artykuł 11.07.2017 Zapytanie ofertowe: Wykonanie 5 przeglądów oraz bieżące usuwanie awarii w centralach wentylacyjnych, centrali odzysku ciepła ze ścieków w budynku pływalni przy ul. Jana Pawła II 2 a, 87-410 Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 10.07.2017 Zarządzenie Nr 91/2017 w sprawie wprowadzenia opłat za bilet indywidualnego korzystania z pływalni w Kowalewie Pomorskim „Senior” Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (dz. nr 215/8 Frydrychowo, dz. nr 8/2 Kowalewo Pomorskie obręb IV) Szczegóły
Akty prawne 06.07.2017 Zarządzenie Nr 85/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Zarządzenie Nr 93/2017 w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosku i dokumentacji nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.07.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: zakup i sukcesywna dostawa 113 000 litrów oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , do świetlic sołeckich oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Uchwała Nr XXIII/205/17 zmieniająca uchwałę Nr XVI/135/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 – 2023 Szczegóły
Artykuł 30.06.2017 Obwieszczenie dotyczące ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 18 obręb Mlewo w miejscowości Mlewo” Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie procedur kontrolnych i obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 28.06.2017 Uchwała Nr XXIII/195/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok Szczegóły
« 1 2 3 45 46 »