Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.06.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych 33 drzew rosnących wzdłuż drogi gminnej o nr geod. 32 w miejscowości Chełmoniec Szczegóły
Przetargi 24.06.2019 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż 1 szt. drzewa na pniu gat. Świerk pospolity rosnącego na działce o nr geod.266, obręb ew. Frydrychowo Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.06.2019 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 21.06.2019 Zarządzenie Nr 83/2019 w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Termin posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w czerwcu 2019r. Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Zapytanie z dnia 11.06.2019r. w sprawie zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych w czasie wakacji przez MGOK i CRiS Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Wniosek z dnia 11.06.2019r. w sprawie przeglądu drzew na ul. Fosa Jagiellońska Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Wniosek z dnia 10.06.2019r. w sprawie budowy progu zwalniającego Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Projekty uchwał VIII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 VIII Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne jednorodzinne w miejscowości Szewa, działki nr 39/6, 39/9 i 5241/8 obręb ewidencyjny Szewa, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Przetargi 18.06.2019 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę oznaczonej jako działka numer geod. 2 o pow. 4715 m², położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej T01G/00008466/8 Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej i parapetów w mieszkaniowym zasobie gminy Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 Zarządzenie Nr 74/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 10154C relacji Wielka Łąka – Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m” Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 Zarządzenie Nr 71/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 Zarządzenie nr 66/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w jednostce pomocniczej Urzędu Miejskiego – sołectwo Frydrychowo Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 Zarządzenie nr 65/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w jednostce pomocniczej Urzędu Miejskiego – sołectwo Pluskowęsy Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.06.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 Zarządzenie nr 67/2019 w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 17 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2019 roku” Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 Zarządzenie nr 68/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 17 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2019 roku” Szczegóły
« 1 2 3 102 103 »