Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.04.2019 Zawiadomienie: została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.4.2019zmieniająca ostateczną decyzję Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.12.2018 z dnia 10.12.2018r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Instalacji Fotowoltaicznej o mocy do 4 x 1,0 MW na powierzchni większej niż 1 ha, zlokalizowanej na działce o nr. ewid. 304 w miejscowości Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15.04.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (działki nr 50/5, 01 obręb miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Akty prawne 15.04.2019 Zarządzenie nr 44/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Informacja o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na kwiecień 2019 r. Szczegóły
Przetargi 12.04.2019 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (nr dz. 220/6) Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 11.04.2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 121/7, Pluskowęsy 22A) Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 11.4.2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Cześć działki nr 173, Wielkie Rychnowo) Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej słupowej SN/nn 15/0.4kV wraz z budową linii kablowej SN-15kV oraz budową linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania dz. nr 134/8 w miejscowości Sierakowo, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 120/1, 121, 122/2, 134/9, 134/8 i 134/7 położonych w obrębie ewid. Sierakowo Szczegóły
Akty prawne 10.04.2019 Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 09.04.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działki 220/5, 01 obręb miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej? Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch linii kablowych SN, złącza kablowego SN i wprowadzenia istniejących linii kablowych SN do projektowanego złącza kablowego SN, przestawienie istniejącego słupa w linii napowietrznej SN – dla zasilania zakładu produkcyjnego CONKRET Z.R. Trejderowscy w m. Wielkie Rychnowo – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid.: 319/2, 319/3, 323, 317, 324 obręb ewidencyjny Zapluskowęsy, o numerach ewid.: 47, 51/1, 35, 188, 228 obręb ewidencyjny 02 miasta Kowalewo Pomorskie, o numerach ewid.: 116, 115, 114, 113/1, 101, 113/2, 95 obręb ewidencyjny Szychowo, o numerach ewid.: 356, 357, 339/3 obręb ewidencyjny Mariany, o numerach ewid.: 221, 243/5 obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid.: 23/2, 22/9, 23/1, 22/1, 35, 37/3, 36, 101, 110, 112/15, 112/16 obręb ewidencyjny Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Interpelacja nr 18 dotycząca powołana Komitetu Obchodów 100 rocznicy wkroczenia wojsk gen Józefa Hallera do Kowalewa Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 04.04.2019 Zarządzenie nr 43/2019 w sprawie trybu i zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 OGŁOSZENIE: zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 kwietnia 2019 r. do 21 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 03.04.2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. działki nr 38/8, 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie; cz. działki nr 52/7, cz. działki nr 91, cz. działki nr 171/8, 04 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie; cz. działki nr 202/1, 01 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, cz. działki nr 211, 02 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
« 1 2 3 96 97 »