Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.08.2018 Zarządzenie Nr 128/2018 w sprawie wysokości nagród za zajęcie poszczególnych miejsc w III edycji konkursu „Ekowypady za elektroodpady” w 2018 r., przeprowadzonym dla szkół z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.08.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór – gr. gminy – Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na sierpień 2018r. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2018 Zarządzenie Nr 124/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 06.08.2018 Zarządzenie nr 120/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie dotyczących projektu uchwały wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 06.08.2018 Zarządzenie nr 117/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie dotyczących projektu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Artykuł 06.08.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie drobnych napraw dekarskich na dachu budynku przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.08.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące Szczegóły
Artykuł 06.08.2018 Protokół z dnia 06.08.2018 r. z przebiegu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019” Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN, budowy słupowej stacji transformatorowej, budowy linii kablowej nN dla zasilania działek nr geod. 226/21, 226/22, 226/23 oraz 226/24, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 226/8, 226/14, 226/21, 226/22, 226/23 i 226/24, obr. ewid. Frydrychowo Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie Nr 123/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie Nr 122/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Uchwała nr XXXV/307/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Uchwała Nr XXXV/306/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Zapytanie ofertowe Demontaż istniejących kotłów gazowych, zakup i dostawa dwufunkcyjnych, kondensacyjnych kotłów gazowych o mocy min. 24kW wraz z ich montażem i uruchomieniem w 8 lokalach znajdujących się w budynku socjalnym należącym do mieszkaniowego zasobu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi wejściowych wraz z futrynami w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: zakup wraz z dostawą hydraulicznych nożyc do cięcia RSU2000-107+ dla jednostki OSP z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 30.07.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz.dz. 11/4, obręb ewidencyjny Frydrychowo) Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: wyposażenie budynku socjalno-biurowego z pomieszczeniem edukacyjnym w PSZOK w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
« 1 2 3 74 75 »