Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2020 Informacja o stanie mienia Gminy Kowalewo Pomorskie według stanu na dzień 31.12.2019r. Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW i powierzchnią zabudowy do 3,37 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 133 w miejscowości Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 03.07.2020 Zarządzenie nr 61/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 03.07.2020 Uchwała nr XX/163/20 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2020 Uchwała nr XX/162/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kowalewo Pomorskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2020 Uchwała nr XX/161/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 03.07.2020 Uchwała nr XX/160/20 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 03.07.2020 Uchwała nr XX/159/20 w sprawie zarządzenia terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Napole Szczegóły
Akty prawne 03.07.2020 Uchwała nr XX/158/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie, w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych. Szczegóły
Akty prawne 03.07.2020 Uchwała nr XX/157/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2020 Uchwała nr XX/156/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego na cele mieszkalne na działce o nr ewid. 43/4 położonej w Kowalewie Pomorskim, obręb 02 m. Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.07.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim w roku szkolnym 2020/2021 Szczegóły
Akty prawne 02.07.2020 Zarządzenie nr 75/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Zapytanie ofertowe: usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 02.07.2020 Uchwała nr XIX/155/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020r. Szczegóły
Akty prawne 02.07.2020 Uchwała nr XIX/154/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 marca 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Uchwała nr XIX/153/20 w sprawie ustalenia diet dla radnych Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Uchwała nr XIX/152/20 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Uchwała nr XIX/151/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020. Szczegóły
« 1 2 3 4 137 138 »