Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 03.08.2017 Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs Szczegóły
Akty prawne 02.08.2017 Zarządzenie Nr 101/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 02.08.2017 Zarządzenie Nr 103/2017 w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia, najmu, użytkowania i użyczania nieruchomości gruntowych na okres do lat trzech Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na sierpień 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 28.07.2017 Zarządzenie Nr 102/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Szczegóły
Przetargi 28.07.2017 Burmistrz Miasta ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mariany, Gmina Kowalewo Pomorskie Pierwszy przetarg, który odbył się 19.06.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym (nr dz. 362, Mariany) Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2017r. Szczegóły
Akty prawne 27.07.2017 Zarządzenie Nr 92/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115/2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 22 grudnia 2016 roku Szczegóły
Artykuł 25.07.2017 Zawiadomienie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 554 Orzechowo – Sierakowo – Kowalewo Pomorskie – Golub – Dobrzyń – Kikół w km 7+700 do km 17+350″ Szczegóły
Akty prawne 25.07.2017 Zarządzenie Nr 99/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli Gminy Kowalewo Pomorskie ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Szczegóły
Akty prawne 21.07.2017 Zarządzenie Nr 96/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 21.07.2017 Zarządzenie Nr 97/2017 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia drugiej edycji konkursu ekologicznego pn. Ekowypady za elektroodpady Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zapytanie ofertowe na wymianę okien i parapetów w mieszkaniowym zasobie gminy Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi wejściowych w mieszkaniowym zasobie gminy Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: „Wykonanie 5 przeglądów oraz bieżące usuwanie awarii w centralach wentylacyjnych, centrali odzysku ciepła ze ścieków w budynku pływalni przy ul. Jana Pawła II 2 a, 87-410 Kowalewo Pomorskie “ Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Zarządzenie Nr 86/2017 w sprawie przeprowadzenia konkursu „Na Witacza Dożynkowego” Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Zarządzenie Nr 95/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018”   Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 Zarządzenie Nr 90/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 12.07.2017 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Elzanowo, na działkach nr geodez. 138/16, 138/9, 138/10, 138/11, 138/12, 138/13 138/14 i 138/15, położonych w obrębie ewidencyjnym Elzanowo Szczegóły
Artykuł 11.07.2017 Zapytanie ofertowe: Wykonanie 5 przeglądów oraz bieżące usuwanie awarii w centralach wentylacyjnych, centrali odzysku ciepła ze ścieków w budynku pływalni przy ul. Jana Pawła II 2 a, 87-410 Kowalewo Pomorskie Szczegóły
« 1 2 3 4 46 47 »