Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.01.2018 Zarządzenie Nr 162/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/254/17 w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/253/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/252/17 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/251/17 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu o numerze RPKP.10.01.01-04-0012/17 pt. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci” Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/250/17 w sprawie poparcia inicjatywy dotyczącej ogłoszenia roku 2018 „Rokiem Anny Wazówny” w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/249/17 RADY w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/248/17 w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie drogi pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/247/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/246/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/245/17 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/244/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/243/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/242/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/143/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kowalewo Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/241/17 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/240/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/239/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie Nr 163/2017 w sprawie: dodatku za warunki pracy, dodatku motywacyjnego dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych Szczegóły
Artykuł 02.01.2018 Petycja OR.152.2.2017 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2017 Zarządzenie Nr 160/2017 w sprawie przyjęcia „Szczegółowego regulaminu korzystania z Centrum Rekreacji i Sportu – PŁYWALNIA w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
« 1 2 3 4 59 60 »