Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.04.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie drobnych napraw dekarskich na dachu budynku przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Obwieszczenie z dnia 23.04.2018 r. … na wniosek ECS Electronic Control Systems, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wieży telekomunikacyjnej, realizacja inwestycji na części działki o nr geodez. 108 położonej w obrębie ewidencyjnym Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 Zarządzenie nr 57/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 Zarządzenie Nr 58/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 18.04.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 38/6, 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadań: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej oraz drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim”przy drodze wojewódzkiej nr 554 ul. Odrodzenia Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Projekty uchwał XXXI sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.04.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi gminnej oraz budowę drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 13.04.2018 Zarządzenie nr 21/2018 w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Obwieszczenie: zakończone zostało postępowanie wszczęte na wniosek ECS Electronic Control Systems w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wieży telekomunikacyjnej, realizacja inwestycji na działce o nr geodez. 108 położonej w obrębie ewidencyjnym Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Zaproszenie do składania ofert: Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2021 Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa dróg wojewódzkich polegających na budowie dróg dla rowerów w ramach „Poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” (lider: województwo kujawsko-pomorskie) – Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Część nr 1 Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554” Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Obwieszczenie: zawiadamia się, ze na wniosek Usługi Projektowanie ELTOMES Tomasz Górski wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną zespołu budynków jednorodzinnych oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV w m. Pruska Łąka – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 12/19, 12/20, 12/21, 12/22, 12/23, 12/24, 12/25, 12/26, 12/27, 12/28, 12/29, 12/30, 13/8, 28/6, 11/9, 12/2 obręb ewidencyjny Pruska Łąka gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Przetargi 11.04.2018 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (nr dz. 202/1) Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.04.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 105/11 w m. Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.04.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 06.04.2018 Zarządzenie nr 53/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2018 roku Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.04.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.:”Rozbudowa drogi powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki polegająca na budowie drogi rowerowej” Szczegóły
« 1 2 3 4 5 67 68 »