Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 19.09.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Srebrniki, oznaczoną geodezyjnie jako działka 15 o powierzchni 5,1800 ha – (w/g użytków: RV-0.2900 ha, RVI-1.4600 ha, N-3.4300 ha) z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 649 Pluskowęsy – Mlewo – Sierakowo na odcinku od km 6+961 do km 14+904 oraz drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo – Sierakowo – Kowalewo Pomorskie – Golub-Dobrzyń – Kikół na odcinku od km 3+830 do km 5+650, łączna długość 9,763 km” Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 14.09.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (8 nieruchomości) Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Projekty uchwał XXV sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 XXV Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 Zarządzenie Nr 122/2017 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 Zarządzenie Nr 121/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 Zarządzenie Nr 123/2017 w sprawie powołania Sztabu Koordynacyjnego akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017″ Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.09.2017 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 110144C i 110141C w m. Wielkie Rychnowo Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Zarządzenie Nr 112/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Zarządzenie Nr 116/2017 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018 Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Zarządzenie Nr 120/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Zarządzenie Nr 119/2017 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Zarządzenie Nr 118/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Petycja OR.152.1.2017 Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Uchwała Nr XXIV/212/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Uchwała Nr XXIV/211/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Uchwała Nr XXIV/210/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Uchwała Nr XXIV/209/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 04.09.2017 Zarządzenie Nr 107/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 5 50 51 »