Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 05.05.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 187 w miejscowości Sierakowo Szczegóły
Akty prawne 05.05.2017 Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 05.05.2017 Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Akty prawne 05.05.2017 Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie powołania Komisji konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 05.05.2017 Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 04.05.2017 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, wydano decyzję celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji pn: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu” – realizacja inwestycji na działce nr 1 w obrębie ewidencyjnym 4 miasto Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 02.05.2017 Konsultacje dotyczące zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2017r. Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na maj 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli i kryteriów dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Szczegóły
Przetargi 27.04.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Pruska Łąka, oznaczoną geodezyjnie jako działka 112/14 o powierzchni 0,1050 ha – z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich Szczegóły
Przetargi 27.04.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Pruska Łąka, oznaczoną geodezyjnie jako działka 157/2 o powierzchni 0,3319 ha – z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich Szczegóły
Przetargi 27.04.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Pruska Łąka, oznaczoną geodezyjnie jako działka 159/2 o powierzchni 0,2500 ha – z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie , wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej pn: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz zagospodarowaniem terenu przy M-GOK w Kowalewie Pomorskim” – realizacja inwestycji na działkach nr 156/1 i 156/3 w obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 25.04.2017 Uchwała Nr XXII/194/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 25.04.2017 Uchwała Nr XXII/193/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 25.04.2017 Uchwała Nr XXII/192/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 Szczegóły
Akty prawne 25.04.2017 Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz wprowadzenia Planu akcji kurierskiej Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 11 czerwca 2017 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Uchwała Nr 1/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 41 42 »