Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.02.2017 Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest: bezgotówkowy zakup oleju napędowego w ilości 15 000 litrów i benzyny bezołowiowej 95 w ilości 1 800 litrów na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Zamawiający wymaga, aby w okresie zimowym Wykonawca na stacji paliw dysponował olejem Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Kowalewo Pomorskie we Wspólnotach Mieszkaniowych Szczegóły
Artykuł 21.02.2017 Zaproszenie do składania ofert: „Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie deratyzacji na posesjach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. oraz na bazie zakładu” Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała Nr XX/184/17 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała Nr XX/183/17 w sprawie udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2102C Mlewiec – Wielka Łąka na odcinku od km 3+634 do km 5+083″ Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała Nr XX/182/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała Nr XX/181/17 z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała Nr XX/180/17 z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała Nr XX /179/ 17 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała Nr XX/178/17 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała Nr XX /177/ 17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała Nr XX/176/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw przygotowania placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kowalewo Pomorskie, do wdrożenia reformy oświaty Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Zarządzenie 23/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia 56/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie powołania pełnomocnika oraz horyzontalnego zespołu zadaniowego do spraw rozwoju lokalnego Szczegóły
Artykuł 20.02.2017 Petycja AB.142.1.2017 Szczegóły
Przetargi 17.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (nr dz. 202/1)) Szczegóły
Przetargi 15.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Napole, Gmina Kowalewo Pomorskie (dz. nr 152) Szczegóły
Przetargi 15.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Napole, Gmina Kowalewo Pomorskie (dz. nr 25) Szczegóły
Przetargi 15.02.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 32 w miejscowości Chełmoniec Szczegóły
« 1 2 36 37 38 39 40 70 71 »