Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr XII/93/16 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr XII/92/16 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr XII/91/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała NR XII/90/16 w sprawie złożenia sprawozdania z wykonania uchwały dotyczącej „Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała nr XII/89/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2016 roku. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr XII/88/16 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na rok 2016. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr XII/ 87/ 16 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2016. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr XI/86/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/85/15 w sprawie zmiany uchwały Nr X/104/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/84/15 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/83/15 w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016 – 2032,, Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/82/15 w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 – 2020,, Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/81/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/80/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/79/15 w sprawie uchwalenia ,,Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy i miasta Kowalewo Pomorskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,, Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/78/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/77/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/76/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/75/15 w sprawie budżetu na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/74/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
« 1 2 36 37 38 39 40 50 51 »